Detta innebär IFRS 16 för bolagets resultat

Enligt IFRS 16 ska hyres-/leasingavtal tas upp i balansräkningen. Två revisorer och en forskare har undersökt vilken effekt detta får för börsnoterade bolag i Norge. Här följer en kort sammanfattning.

Docent Tonny Stenheim vid Handelshøgskolen BI har tillsammans med revisorerna Harutjun Mesrobian från PwC och Kjetil Tveit Moen från KPMG gått igenom redovisningen för 197 bolag som är noterade på Oslobörsen och simulerat effekten av IFRS 16 på olika poster i bolagens årsredovisningar.

EBIT ökar med nära 60 procent
När de summerade siffrorna för alla bolag utanför finanssektorn blev resultatet följande:

● Tillgångar ökar med 6,8 procent
● Skulder ökar med 9,4 procent
● Eget kapital förändras marginellt
● EBITDA ökar med 20 procent

”Effekten på redovisningen blir att samtliga nyckeltal som undersökts ändras. Räntabiliteten blir bättre enligt den nya beräkningen, samtidigt som skulderna ökar och det egna kapitalet minskar”, skriver de i sammanfattningen.

Balansvärdena varierar i olika branscher
Det är inom varuhandeln, som har många hyresavtal, som genomslaget blir störst när redovisningen av tillgångar ändras i balansräkningen. Medan genomsnittet för alla branscher (utanför finanssektorn) blir 6,8 procent, ökar tillgångarna inom varuhandeln med 26,6, procent. Även transportsektorn ligger över genomsnittet med en ökning på 19,3 i tillgångar, följt av företag i tjänstesektorn.

”Om vi endast tar en titt på de tre bolag som har de största kostnaderna för operationella leasingavtal, Statoil ASA (nu Equinor), Norwegian Air Shuttle ASA och BW Offshore Limited, står de tillsammans för 37 procent av ökningen. Detta bekräftar vårt antagande om att operationella leasingavtal är mer vanligt förekommande i vissa branscher och bolag. Gemensamt för de branscher som påverkas mest är att de är kapitalintensiva och har ett högt investeringsbehov”, skriver författarna.

Resultatet påverkas
När hyres- och leasingavtal går från att vara direkta kostnader till att bli avskrivningar och räntekostnader påverkas även andra viktiga tal som EBITDA. Även i det här fallet är det varuhandeln, transportsektorn och tjänsteföretagen som påverkas mest. EBITDA ökar med ca 50 procent för bolag inom dessa branscher som är noterade på Oslobörsen.

”Årsresultatet påverkas inte i samma utsträckning som EBITDA. Normalt kommer effekten av återföringen av operationella hyreskostnader att minska genom en förändrad avskrivnings- och räntekostnad. Trots detta identifierades ändringar i årsresultatet i bolag som hade höga kostnader för operationella hyresavtal, men förhållandevis låga framtida hyresskulder. Effekten blev att årsresultatet förbättrades. I vissa fall var hyreskostnaderna låga samtidigt som de framtida hyresskulderna var höga. Här blev effekten ett försämrat årsresultat”, sammanfattar Stenheim, Mesrobian och Tveit Moen.

Förbättrad rörelsemarginal
Författarna har även sett på flera andra förhållanden, såsom rörelsemarginal, avkastning på totalt kapital (ROA) och eget kapital.

● Rörelsemarginalen ökar från 7,5 till 10,2 procent för alla branscher totalt sett. Den största ökningen finner vi i oljeindustrin.
● ROA ökar i genomsnitt från 1,7 till 2,2 procent.
● Eget kapital minskar marginellt när man ser på alla branscher tillsammans, från 38,8 till 37,3 procent. Här finns dock stora skillnader mellan olika branscher, med den största minskningen inom varuhandeln.

Om studien
Studien genomfördes som en kvantitativ studie av börsnoterade bolag i Norge baserat på information i årsredovisningarna för 2015. Redovisningen för 2015 omarbetades för att i möjligaste mån följa reglerna i IFRS 16. Metoden som användes för att omarbeta siffrorna i redovisningen kallas kapitaliseringsmetoden.

Hur hanterar ditt företag kraven i IFRS 16 och vilka konsekvenser får det? House of Control har utvecklat en modul som hjälper dig att enkelt göra en noggrann beräkning av bl.a. balansvärden när operationella leasingavtal ändras till finansiella leasingavtal. Ta kontakt med oss redan idag!