Finansiella leasingavtal: Så här ska de hanteras i redovisningen

Jobbar du på ett större företag som använder leasing för att finansiera fordon, maskiner eller inventarier? Ansvarar företaget fullt ut för risken och har full kontroll över leasingobjekten? I så fall bör du läsa detta.

Många av våra kunder känner till att IFRS 16 innebär att börsnoterade bolag måste ta med hyr- och leasingavtal i balansräkningen. Men det är inte bara företag som måste tillämpa IFRS 16 som är skyldiga att redovisa leasingavtal i balansräkningen.

Uppfyller ditt företag två eller tre av följande kriterier: Minst 50 anställda, 70 miljoner kronor i omsättning och/eller 50 miljoner kronor i balansvärde? I så fall ska ni förmodligen tillämpa de redovisningsregler som gäller för finansiella leasingavtal i de skandinaviska länderna (K3 i Sverige, NRS 14 i Norge, Regnskabsklasse C i Danmark).

Enligt dessa regler ska så kallad finansiell leasing tas med i balansräkningen, medan operationell leasing inte ska det. (I IFRS 16 görs ingen skillnad mellan de två leasingtyperna.) Vad kännetecknar finansiell leasing? Här följer några typiska egenskaper hos finansiella leasingavtal:

● Företaget ansvarar för hela risken för tillgången under avtalsperioden, inkl. reparationer och underhåll.

● Företaget har full kontroll över tillgången och all vinst som genereras genom dess användning.

● När leasingavtalet upphör kommer tillgångens ekonomiska värde att vara mycket lågt – i praktiken är det ett avbetalningsköp.

● Leasingkostnadens nuvärde överstiger kostnaden för att köpa tillgången ”up front”.

Definitionerna är något flytande och det kommer alltid att finnas utrymme för tolkningar. Större fordon, maskiner och träningsapparater är exempel på objekt som ofta leasas med finansiell leasing.

Hyreskontrakt, där ägaren fortsätter att äga fastigheten efter att avtalet löpt ut, räknas däremot inte som finansiell leasing.

House of Control har utvecklat en modul som ger företaget full kontroll över alla finansiella leasingavtal. CFO får full kontroll över alla viktiga uppgifter i leasingavtalet, inklusive nuvärdesberäkningar, avskrivningar, räntor och avdrag. Modulen genererar mycket snabbt exakta uppgifter för redovisningen och underlättar rapporteringen.

Är du osäker på om företagets leasingavtal ska införas i balansräkningen? Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal!