Revisorn kommer – är årsbokslutet under kontroll?

Efter julefriden kommer revisorn – årsbokslutet är aldrig långt borta när det nya året börjar. Här är tipsen för en snabb förberedelse innan revisorsbesöket. Ledorden är effektiv kontroll av intäkter, kostnader, tillgångar och åtaganden.

Revisorns signatur är en kvalitetsstämpel som bygger på tillit till företaget gentemot ägare, banken, myndigheter och andra. Tilliten gäller båda vägar. Hur fort revisionen går är i stort avhängigt det förtroende revisorn har för den dokumentetion som presenteras.

Önskad central överblick över balansen

Tänk ett verktyg som snabbt kan hämta ut rapporter från båda sidor av resultatet och balansen. Med tillfredställande tidsserier historiskt och framåt, inkluderande information om kontaktpersoner, löptid och annan central data.

Alla hyreskontrakt på en bild efter ett par knapptryck. Lika snabb översikt över företagets bilar. Alla ramavtal med företagets kunder i en central översikt, med information om framtida prisjusteringar.

Årsbokslutet blir enklare

Detta är bara ett axplock av de fördelar som användare av Complete Control upplever. Inte bara medarbetarna på ekonomiavdelningen upplever vardagen och årsbokslutet som förenklad, hela företaget åtnjuter stigande förtroende hos redovisning, revision och inte minst investerare.

Gemensamt för våra kunder är att den fulla kontrollen över tillgångar, intäkter och åtaganden finns bara ett par knapptryck borta. Detsamma gäller översikten över stora nya avtal på både kund- och leverantörssidan.

Detta är bra att ta med in till årsbokslutet. Företag som är väl förberedda sparar tid och kraft både före, under och efter revisorernas besök. Med gedigen dokumentation går årsbokslutet snabbare.

Boka en demo i dag!

Tips till bättre samarbete med revisorn

Man kan självklart göra mer än att använda Complete Control för att skapa ett smidigare samarbete med revisorerna. Vi föreslår fyra punkter:

  1. Ta ut saldobalansoch huvudbok i Excel-format.
  2. Lägg fram kopior på styrelsemötesprotokoll. .
  3. Lägg fram kopior på nya väsentkiga avtal.
  4. Stäm av alla väsentliga balanskonton och strukturera avstämningarna och underlagsdokumentationen efter bokföringsrad.

Full kontroll på 2017 – på 2019-vis

Hur lång tid kommer ekonomiavdelningen att använda i år, och nästa år, på att gräva fram enkel dokumentation som revisorerna efterfrågar? Uppgifterna i årsbokslutet består av en salig blandning av professionellt krävande uppgifter och sådana som, väl, borde gjorts smartare.

Till sistnämnda kategori hör snabb och precis översikt över företagets intäktssida, kostnader och balansposter. När näringslivet befinner sig mitt i en digital omvandlig, ligger det i tiden att utöka möjligheten att skaffa en samlad bild över företagets samlade leasingåtaganden.

Boka en demo i dag for att se hur ekonomiavdelingen kan bli “mer 2019”